Politika ochrany

dat BigMat International

Na této stránce jsou popsány zásady správy webové stránky www.bigmat.com (dále pouze “BigMat” nebo “Webová stránka”), pokud jde o správu osobních údajů uživatelů, jež ji používají.  Tato informace se řídí článkem 13 dekretu zákona č. 196 ze 30. června 2003 (dále pouze “Kód osobních údajů”).

 

 1. Držitel oprávnění na zpracování informací
  • 1.1 Držitelem oprávnění je BigMat International, se zákonným sídlem na adrese 5, place de la gare – L-1616 – Luxembourg, Velkovévodství lucemburské. Kontaktovat jej můžete pomocí kontaktního formuláře, který najdete na webových stránkách.
 2. Typologie zpracovávaných údajů
  • 2.1 Držitel oprávnění na zpracování informací zpracovává následující osobní údaje, a to zcela nezávisle: jméno, příjmení, e-mail.
  • 2.2 Veškeré informace týkající se Cookies se nacházejí v dokumentu Politika Cookies.
  • 2.3 Uživatel je odpovědný za údaje třetích stran zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím webové stránky a ujišťuje, že má právo je komunikovat nebo šířit, tím zbavuje držitele oprávnění odpovědnosti vůči třetím stranám.
 3. Podmínky zpracování
  • 3.1 Držitel oprávnění zpracovává osobní údaje uživatelů a přijímá vhodná bezpečnostní opatření tak, jak je uvedeno v Příloze B Zákoníku o osobních údajích, která znemožní nepovolený přístup, šíření, změnu, nebo zničení osobních údajů.
  • 3.2 Ke zpracování se používají počítačové, jiné a / nebo telematické nástroje, které se způsobem organizace a logikou striktně uzpůsobenou stanoveným cílům tak, aby byla zaručena vhodná úroveň ochrany osobních údajů.
 4. Místo zpracování
  • 4.1 Zpracování údajů probíhá v sídle držitele oprávnění a na jakémkoliv jiném místě, kde se sejdou strany legitimně zapojené do procesu zpracování.
 5. Lhůta uskladnění
  • 5.1 Údaje jsou zpracovávány během doby potřebné pro realizaci služby požadované uživatelem, nebo po dobu požadovanou pro účely popsané v tomto dokumentu. Uživatel může kdykoliv požádat o přerušení zpracování nebo o odstranění údajů. Uplatní tak svoje práva popsaná v článku 7 Zákoníku osobních údajů.
 6. Cíle zpracování
  • 6.1Poskytnuté údaje mohou být zpracovány za následujícím účelem:
   • a. Z důvodu splnění jakékoliv povinnosti stanovené zákonem, nařízeními nebo komunitárními normami.
   • b. Abychom odpověděli na možné žádosti uživatele, zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází v sekci “Kontakty” na webových stránkách.
   • c. Pro společnosti, které kontrolují, jsou kontrolovány nebo zavázány pro správní a administrativní účely.
 7. Povinná nebo dobrovolná povaha poskytnutí údajů
  • 7.1 Neposkytnutí údajů s sebou nenese omezení při využívání služby.
  • 7.2 Poskytnutí údajů je vždy dobrovolné a nepovinné.
 8. Odpovědné osoby
  • 8.1 Kromě držitele oprávnění může mít v některých případech přístup k údajům personál mající na starosti řízení společnosti držitele (administrativní, obchodní, marketingový, právní personál, správci systémů) nebo externí personál (jako poskytovatelé technických služeb třetích stran, kurýři, poskytovatelé webového hostingu, počítačové společnosti, komunikační agentury) nazývané, pokud je třeba, vedoucí zpracování jmenovaní držitelem oprávnění. Kdykoliv můžete požádat držitele oprávnění o aktualizovaný seznam vedoucích a pověřených pracovníků.
 9. Práva uživatele
  • 9.1 Osoby, o jejichž osobní údaje se jedná, mají právo kdykoliv získat potvrzení o existenci či neexistenci těchto údajů ze strany osoby odpovědné za zpracování, mají právo znát jejich obsah a původ, ověřit přesnost nebo požádat o začlenění, zrušení, aktualizaci, opravu, převedení do anonymního stavu nebo zmražení osobních údajů v případě porušení zákona. Navíc se mohou v jakémkoliv případě z legitimních důvodů postavit proti jejich zpracování. Jakákoliv žádost musí být směřována na držitele oprávnění prostřednictvím výše uvedené adresy.
  • 9.2 Právo uživatele postavit se proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaného kontaktu se týká tradičních způsobů, s výjimkou pro uživatele uplatnit částečně toto právo v souladu s článkem č. 7 odstavec 4 písmeno b) Kodexu osobních údajů.
 10. Změna této politiky o ochraně údajů
  • 10.1 Držitel oprávnění si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto Politiku ochrany dat poté, co změnu ohlásí uživatelům na této stránce. V takovém případě žádáme uživatele, aby pravidelně konzultovali tuto stránku nebo tuto sekci webové stránky, podívali se na poslední datum změny uvedené ve spodní části. V případě, že nesouhlasí se změnami Politiky ochrany osobních dat, má uživatel právo přerušit používání služby a bude moci požádat držitele oprávnění o odstranění svých osobních údajů. Pokud nebude specifikován opak, výše uvedená politika ochrany osobních údajů bude aplikována na osobní údaje sebrané do této chvíle.

Definice

Cookie

Malá část údajů uložených na zařízení Uživatele.

Osobní údaje (nebo údaje)

Za osobní údaje je považována jakákoliv informace týkající se fyzické osoby, identifikované nebo identifikovatelné, i nepřímo, prostřednictvím reference na jakékoliv další informace, včetně osobního identifikačního čísla.

 

Zpracování (dat)

Jakákoliv operace nebo soubor operací týkajících se sběru, registrace, uspořádání, uchování, konzultace, vypracování, změny, výběru, extrahování, porovnání, použití, propojení, zmražení, komunikace, šíření a ničení dat, včetně těch, které nejsou uloženy v databázi.

Držitel oprávnění (nebo držitel)

Právnické osoby s oprávněním, i spolu s jiným držitelem, činit rozhodnutí týkající se účelu, způsobu zpracování osobních údajů a používaných nástrojů, včetně bezpečnostního profilu ve vztahu k fungování používání webové stránky. Držitel oprávnění, pokud není specifikován opak, je majitelem webových stránek.

Vedoucí zpracování (nebo vedoucí)

Právnické osoby jmenované držitelem oprávnění za účelem zpracování osobních údajů s ohledem na současnou politiku ochrany údajů.

 

Osoba pověřená zpracováním (nebo pověřená osoba)

Fyzické osoby mající povolení od držitele oprávnění nebo vedoucího zpracování zpracovávat informace.

Uživatel

Fyzická osoba, které náležejí příslušné osobní údaje.

 

 

 

Poslední aktualizace: 11-11-2016.